Przejdź Test, który pozwoli Ci wybrać franczyzę idealną dla Ciebie

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
„Katalog Franczyz”

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych w serwisie stworzonym w ramach projektu Stworzenie zaawansowanego, zautomatyzowanego narzędzia do wielopoziomowego testowania, optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych (zwanym dalej: „Serwisem”).
 2. Przez Użytkownika należy rozumieć podmiot, który założył konto w Serwisie.
 3. Każdy Użytkownik, zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych w Serwisie, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegać jego postanowień przez cały okres korzystania z usług Serwisu.
 4. Korzystanie z usług Serwisu wymaga założenia konta. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 5. Założenie konta wymaga podania danych osobowych wymaganych do rejestracji, akceptacji not prawnych oraz klauzul oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Użytkownik nie może bez uprzedniej zgody administratora przenieść praw i obowiązków związanych z korzystaniem z konta na osobę trzecią.

§ 2.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Użycie lub dostęp do Serwisu przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych jest zabronione i stanowi naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu. Usługi świadczone w Serwisie nie są również dostępne dla Użytkowników, których konta zostały poprzednio usunięte z Serwisu, w związku ze złamaniem przez nich zasad Regulaminu.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek działanie, w tym: kopiowanie, tworzenie dzieł pochodnych, odtwarzanie czy dekompilowanie, mające na celu wyodrębnienie kodu źródłowego użytego w Serwisie oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone lub wymagane przez prawo polskie i nie wymaga zgody administratora.
 3. administratora jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw i tytułów do Serwisu, w tym jego ulepszeń, aktualizacji i wszelkich jego elementów w tym: zdjęć, tekstów, grafik, ilustracji, logo, patentów, znaków towarowych, i wszelkich innych praw własności intelektualnej („zawartość Serwisu”). Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków, postanowienia niniejszego Regulaminu nie ustanawiają na rzecz Użytkowników jakichkolwiek licencji albo innych praw własności intelektualnej do zawartości Serwisu, zaś Użytkownicy zobowiązują się nie sprzedawać, udzielać licencji, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, powielać, transmitować, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych zawartości Serwisu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać następujących czynności:
  1. kopiować, rozpowszechniać lub ujawniać jakiekolwiek części Serwisu lub jego kodu źródłowego;
  2. podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą nakładać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie dla infrastruktury Serwisu;
  3. przesyłać wirusy, robaki, oprogramowanie lub inne szkodliwe dane za pośrednictwem Serwisu;
  4. gromadzić i pozyskiwać z Serwisu dane osobowe i dane firm, w tym nazwy kont;
  5. podszywać się pod inne osoby lub w inny sposób przeinaczać swoją tożsamość lub przynależność do danego podmiotu;
  6. w jakikolwiek inny sposób zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 5. Użytkownicy korzystający z usługi Wizytówka zobowiązani są nie umieszczać na tworzonych przez siebie stronach internetowych jakichkolwiek treści:
  1. bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje czy szerzących nienawiść wyznaniową, rasową lub etniczną;
  2. naruszających dobra lub prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich lub takich których umieszczenie w domenie administratora może stanowić podstawę do wystosowania jakichkolwiek roszczeń wobec administratora;
  3. obarczających osoby trzecie nieprawdziwymi, nierzetelnymi lub niesprawdzonymi zarzutami;
  4. stanowiących informacje poufne lub tajemnice przedsiębiorstwa, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających dostęp do informacji traktowanych przez podmioty trzecie jako poufne.
 6. Użytkownik może umieszczać w Wizytówce tylko takie elementy (treści, grafiki, zdjęcia i inne utwory), do których posiada prawo do ich rozpowszechniania.

§ 3.

Usługi świadczone w Serwisie

 1. Serwis i Usługi w nim świadczone przeznaczone są dla Użytkowników pragnących zwiększyć liczbę zapytań ofertowych od osób zainteresowanych współpracą franczyzową, poprzez promocję za pomocą Serwisu. Dla realizacji tego celu Serwis udostępnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z następujących Usług:
  1. Usługa Wizytówka;
  2. Usługa Publikacje;
  3. Usługa Leady Handlowe;
  4. Usługa Znajdź Franczyzę;

  opisanych szczegółowo w paragrafach 4 – 7 poniżej.

§ 4.

Usługa Wizytówka

 1. W ramach tej usługi Użytkownik ma możliwość przeprowadzania następujących działań i korzystania z poniższych funkcji:
  1. utworzenie strony (Wizytówki) w Serwisie, promującej franczyzę Użytkownika
  2. dodanie do Wizytówki logotypu
  3. dodanie do Wizytówki zdjęć
  4. dodanie do Wizytówki informacji dla franczyzobiorców
  5. zbieranie opinii o franczyzie
  6. moderacja opinii o franczyzie
 2. Utworzenie Wizytówki jest darmowe, a dodatkowe funkcje mogą być płatne, zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 3. Warunkiem koniecznym dla korzystania z tej usługi założenie Konta w Serwisie oraz weryfikacja danych przez administratora.

§ 5.

Usługa Publikacje

 1. W ramach tej usługi Użytkownik ma możliwość publikacji własnych treści w Serwisie:
  1. informacji prasowych
  2. artykułów sponsorowanych
  3. Publikacji Plus
  4. materiałów promocyjnych
 2. Publikacja powyższych materiałów jest płatna, zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 3. administratora zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji materiałów przesłanych przez Użytkownika, szczególnie informacji prasowych, bez podania powodu oraz informowania o tym Użytkownika.

§ 6.

Usługa Leady Handlowe

 1. W ramach tej usługi Użytkownik ma możliwość pozyskiwania kontaktów do osób potencjalnie zainteresowanych jego franczyzą (tzw. leadów handlowych) i korzystania z poniższych funkcji:
  1. otrzymywanie części danych Użytkowników, którzy skorzystali z Usługi Znajdź Franczyzę
  2. zamawianie pełnych danych wraz z danymi osobowymi Użytkowników, którzy skorzystali z Usługi Znajdź Franczyzę.
 2. Usługa Leady Handlowe jest płatna, zgodnie z aktualnym Cennikiem.

§ 7.

Usługa Znajdź Franczyzę

 1. W ramach tej usługi Użytkownik ma możliwość przekazania swoich danych kontaktowych do firm oferujących usługi franczyzowe i korzystania z poniższych funkcji:
  1. wypełnienie ankiety dla osób zainteresowanych franczyzą,
  2. wypełnienie formularzy kontaktowych znajdujących się w Wizytówkach franczyz,
  3. wykorzystanie Serwisu w celu przekazania danych przekazanych w ankiecie i formularzu kontaktowym, włącznie z danymi osobowymi, innym Użytkownikom.
 2. Usługa Znajdź Franczyzę jest darmowa.

§ 8.

Uprawnienia administratora

 1. administratora w żadnej mierze nie gwarantuje zwiększenia liczby wyświetleń stron Użytkowników lub zwiększenia liczby innych akcji dokonywanych przez internautów na ich stronach.
 2. administratora zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przesłanych przez Użytkownika informacji prasowych zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
 3. W wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w Regulaminie, administratora zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia jego konta.

§ 9.

Płatności

 1. Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne, natomiast korzystanie z określonych usług Serwisu wymaga uiszczenia odpowiednich opłat. Aktualny cennik poszczególnych usług znajduje się w zakładce: Reklama.
 2. Opłaty za usługi mogą być opłacane za pomocą przelewu bankowego.
 3. Wszelkie płatności za Usługi dokonywane przelewem bankowym odbywają się na podstawie wystawionej faktury.
 4. Część usług oferowanych w Serwisie może być realizowanych w ramach wykupionego abonamentu. Korzystanie z nich wymaga opłacenia faktury za dany miesiąc kalendarzowy z góry, do siódmego dnia tego miesiąca.
 5. Umowa abonamentowa zostaje wykupiona na okres ustalony indywidualnie (min. na jeden miesiąc kalendarzowy), na czas nieokreślony.
 6. Nieprzedłużenie abonamentu nie skutkuje żadnymi opłatami dodatkowymi ani usunięciem danych z Serwisu wprowadzonych w czasie trwania abonamentu.
 7. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne podwyżki/obniżki opłat nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który został wykupiony abonament.
 8. Rozwiązanie umowy (likwidacja konta) z przyczyn leżących po stronie Użytkownika przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.
 9. Wszelkie rozliczenia z Użytkownikami dotyczące opłat abonamentowych, w zakresie:
  1. wystawiania dokumentów księgowych;
  2. przesyłania monitów
  3. przesyłania informacji o dokonaniu płatności lub powstaniu zaległości po stronie Użytkownika

  mogą być dokonywane ze strony administratora z wykorzystaniem usług świadczonych przez osoby trzecie.

 10. W wypadku opóźnienia w zapłacie opłaty abonamentowej (lub je części), przekraczającej 1 miesiąc, administratora po uprzednim wezwaniu Użytkownika do uiszczenia zaległości, zablokuje możliwość korzystania z usług Serwis.

§ 10.

Odpowiedzialność

 1. administratora dołoży wszelkich starań aby zapewnić stałe i bezproblemowe korzystanie z Serwisu, jednakże w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe administratora wyłącza swoją odpowiedzialność za występujące zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub przeciążeniem Serwisu, nawet w przypadku, gdy spowodowałyby one utratę danych na kontach Użytkowników.
 2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe administratora nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, która wynika z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie oraz z okoliczności niezależnych od administratora. administratora w miarę możliwości będzie z wyprzedzeniem informować o planowanych przerwach technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe administratora nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z lub będące następstwem korzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe administratora nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika.

§ 11.

Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail administratora: kontakt@katalog-franczyz.pl z adresu przypisanego do konta Użytkownika lub na adres siedziby administratora w formie pisemnej.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji administratora zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. administratora rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację Użytkownika wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administratora może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail.

§ 12.

Polityka Prywatności

 1. Dane osobowe przekazane administratora podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta.
 2. Użytkownik dokonujący rejestracji składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora, zgodnie z udostępnioną przez administratora klauzulą zgody.
 3. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych rejestracja w Serwisie nie zostaje ukończona, a podane przez Użytkownika dane, w tym również podany wcześniej adres e-mail, zostają przez administratora niezwłocznie usunięte i nie są w żaden sposób przetwarzane.
 4. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji jest Marcin Kosedowski administratora Czysta 2-4 lok. 2.18 50-013 Wrocław.
 5. administratora dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym do zapewnienia mu właściwego korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo modyfikacji i aktualizacji swoich danych.
 7. administratora szanuje prawo Użytkowników do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazywanych administratora przez Użytkowników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na administratora z mocy obowiązującego prawa.
 8. Serwer, na którym umieszczony jest Serwis umieszcza na komputerze Użytkownika małe pliki tekstowe cookies. Serwis wykorzystuje pliki cookies do optymalnego dopasowania serwisu do potrzeb Użytkowników.
 9. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję zapisywania plików cookies. Efektem takich zmian ustawień będzie jednak utrata możliwości zalogowania do Serwisu
 10. Dla prawidłowego świadczenia usług wskazanych w niniejszym Regulaminie, administratora będą zbierały oraz przetwarzały dane ze stron Użytkowników, dotyczące w szczególności ruchu na stronie Użytkownika i podejmowanych przez internautów akcji. administratora nie będą jednak przetwarzały jakichkolwiek danych osobowych internautów, zaś wszelkie zebrane dane będą miały wyłącznie charakter statystyczny i jako takie będą wykorzystywane dla optymalizacji i dalszego rozwoju Serwisu i świadczonych usług.

§ 13.

Zakończenie współpracy

 1. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący go z administratora. W tym celu musi dokonać likwidacji swojego konta, zaprzestać użytkowania usług świadczonych w Serwisie oraz anulować wszelkie zlecenia płatności cyklicznych.
 2. administratora może w dowolnej chwili zakończyć stosunek wiążący ją z Użytkownikiem albo odebrać lub zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z konta lub Testów (w ramach licencji) w następujących przypadkach:
 3. Użytkownik narusza niniejszy Regulamin;
 4. administratora ma podstawy podejrzewać, że Użytkownik korzysta z Serwisu w celu naruszenia obowiązującego prawa lub naruszenia praw osób trzecich;
 5. administratora zdecyduje się zakończyć oferowanie konkretnej usługi, w takim wypadku Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z trzydziestodniowym wyprzedzeniem;
  jeśli jest to wymagane ze względu na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących dokonane przez należycie umocowane władze lub organy;
 6. Zakończenie przez administratora stosunku wiążącego ją z Użytkownikiem następuje poprzez uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do jego konta oraz do usług świadczonych w Serwisie. administratora zastrzega sobie prawo do zlikwidowania konta, które jest nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden rok.

§ 14.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. administratora zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w wypadku modyfikacji zakresu świadczonych usług lub sposobu ich świadczenia, mogących wpłynąć na sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika lub na sposób wykonywania usług.
 3. W przypadku dokonania modyfikacji, o której mowa w ust.2 powyżej, administratora poinformuje o tym Użytkowników przez udostępnienie Użytkownikom jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie oraz powiadomienie każdego Użytkownika o tym fakcie, podczas kolejnego logowania.
 4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez administratora, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia w Serwisie.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników oraz administratora.